Select Page

Popis ispitivanja

POPIS ISPITIVANJA I ATESTIRANJA TVRTKE EKOVENT-INFO d.o.o.

 1. ISPITIVANJA VENTILACIJE
  • mogućnost preciznog balansiranja (reguliranja) i mjerenja količina zraka po svakom istrujnom otvoru (anemostat, rešetka, ZOV ventil, sapnice ili sl.)
  • mogućnost preciznog ispitivanja količina zraka u ventilacijskim kanalima uz volumetrijsko mjerenje protoka zraka i mjerenje statičkih tlakova, broja okretaja ventilatora/motora, mjerenje struje motora,…
  • parametriranje klima komora na projektne paramatre
  • mjerenje ostvareno specijalnom opremom za ispitivanje ventilacije, koja se umjerava svake godine
 1. ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI VENTILACIJSKIH KANALA, SEKCIJA KOMORA, KLAPNI, REGULATORA – ODREĐIVANJE KLASE PROPUŠTANJA
  • ispitivanje kvalitete brtvljenja ventilacijskih kanala, sekcija klima komora, regulacijskih klapni (u pogledu protoka i brtvljenja prema okolini), protupožarnih zaklopki – sve  prema važećim HR i ISO/EN/SMACNA standardima
 1. BLOWER DOOR TEST – ISPITIVANJE ZRAKOTIJESNOSTI PROSTORA
 1. VALIDACIJA ČISTIH PROSTORA (KVALIFIKACIJA ČISTIH PROSTORA)
  • Izrada IQ, OQ i PQ protokola uz osigurano njihovo provođenje korak po korak, neovisno i transparentno
  • Izrada raznih SOP-ova vezanih uz kvalifikacije HVAC opreme, automatike, MSC-a, LFC-a, digestora i razne druge opreme i održavanja
  • Izrada RDS (Room data sheet), URS (User Requirement Specification)

VALIDACIJSKE ISPITNE RADNJE

  • volumetrijsko ispitivanje protoka zraka u ventilacijskim kanalima sa regulacijom količina zraka
  • ispitivanje, balansiranje, validacija količina zraka u prostorima na anemostatima i rešetkama
  • parametriranje ventilacijskih sustava na radne parametre
  • ispitivanje i regulacija statusa tlaka između prostora, gradijenata tlaka
  • DOP In-situ i volumetrijski test HEPA filtera tj. ispitivanje integriteta filtara (ispitivanje brtve filtara i filterskog medija)
  • klasifikacija čistih prostora (mjerenje broja čestica veličine od 0.3 µm do 25µm)
  • recovery time & recovery rate test ili test oporavka
  • vizualizacija strujanja zraka
  • mikrobiološka validacija prostora – impaktno mikrobiološko uzorkovanje zraka, uzorkovanje površina
  • praćenje temperatura i relativne vlage u skladištima lijekova, data mapping temperatura i relativne vlage, CO2, CO, O2, O3, tlakova
  • ispitivanje protoka vode, raznih medija kroz instalaciju uz balansiranje protoka vode
  • kalibracija sondi/osjetnika tlaka od -100 do 5000 Pa i potom od -0.8 do 20 bar-a
  • kalibracija sondi/osjetnika temperature -100 do 650°C
  • kalibracija sondi relativne vlage
  • validacija automatike te programiranje kontrolera uz validaciju istih
 1. ISPITIVANJE APSOLUTNIH FILTERA DOP In-situ test i kao Volumetrijski test
  • PRIMJENA
   • ispitivanje apsolutnih filtera u farmaceutskoj industriji
   • ispitivanje apsolutnih filtera u prehrambenoj industriji
   • ispitivanje apsolutnih filtera u tvornicama mineralne vune
   • ispitivanje apsolutnih filtera kod zaštite od azbesta uključujući filtere zaštitnih maski
   • ispitivanje apsolutnih filtera u nuklearnim elektranama (isključivo volumetrijski)
   • ispitivanje apsolutnih filtera u elektroničkoj i informatičkoj industriji
 1. VALIDACIJA MIKROBIOLOŠKIH ZAŠTITNIH (SIGURNOSNIH) KABINETA klasa I, II i III
  • ispitivanje brzina i uniformnosti strujanja zraka (downflow)
  • ispitivanje čeonih brzina usisa zraka (inflow)
  • test integriteta filtera tzv. DOP In-situ ili volumetrijski testovi
  • klasifikacija kabineta prema ISO klasi ili GMP klasi – brojanje lebdećih čestica
  • vizualizacija strujanja zraka (inflow & downflow)
  • KI discus test – određivanje zaštitnog faktora operatera
   (jedini normirani test kojim se određuje da li MSC ima zaštitnu funkciju i štiti operetara i okolinu od bioloških aerosoli)
  • izrada IQ, OQ,PQ ili ispitnih protokola ili izvještaja
 1. VALIDACIJA LAMINAR KABINETA I KABINA
  • ispitivanje brzina i uniformnosti strujanja zraka (downflow)
  • test integriteta filtera tzv. DOP In-situ ili volumetrijski testovi
  • klasifikacija kabineta prema ISO klasi ili GMP klasi – brojanje lebdećih čestica
  • vizualizacija strujanja zraka (inflow & downflow)
  • KI discus test – određivanje postojanja unakrsne kontaminacije
  • izrada OQ ili PQ ili ispitnog protokola 
 1. VALIDACIJA – ISPITIVANJE DIGESTORA
  • Podešavanje i programiranje kontrolera digestora
  • ispitivanje čeonih usisnih brzina strujanja zraka (inflow)
  • voluetrijsko ispitivanje protoka zraka
  • KI discus test – određivanje zaštitnog faktora operatera tzv. kontaminacijski test
  • Inner plane containment test – kontaminacijski test unutarnje ravnine
  • vizualizacija strujanja zraka (inflow & inside flow)
  • izrada ispitnog protokola ili izvještaja
 1. VALIDACIJA INKUBATORA
  • Kalibracija temperaturnih sondi i sondi relativne vlage i sondi ugljičnog dioksida (CO2) preko kojih se vode inkubatori
  • Mapping temperature i relativne vlage unutar inkubatora u više točaka ovisno o veličini inkubatora da se dokaže homogenost
  • Ispitivanje koncentracije ugljičnog dioksida (CO2)
 1. VALIDACIJA SUHIH I PARNIH STERILIZATORA
  • Kalibracija temperaturnih sondi preko kojih se vode sterilizatori
  • Mapping temperatura u više točaka ovisno o veličini inkubatora da se dokaže homogenost temperatura po cijelom volumenu sterilizatora
  • Kalibracija sondi tlaka
  • Ispitivanje cjelokupnog procesa sterilizacije
 1. MAPPING TEMPERATURA, RELATIVNE VLAGE, CO2, CO, O2, O3, tlak
  • Mapping temperatura i relativnih vlaga skladišta lijekova, vozila za prijevoz lijekova ili hrane, frižidera, prostora za uzorke i kontra uzorke, rashladnih komora, toplih soba, inkubatora, uz izradu kompletne dokumentacije i nacrta prostora koji se mapira
  • Mapping kvalitete zraka u pogledu plinova kao CO2, CO, O2, O3
 1. ISPITIVANJE UNUTRAŠNJE (VANJSKE) KVALITETE ZRAKA – IAQ

(Indoor & Outdoor Air Quality)

  • ispitivanje temperature suhog i vlažnog termometra
  • ispitivanje operativne sobne temperature – globe termometar
  • ispitivanje relativne vlage
  • ispitivanje brzina strujanja zraka
  • ispitivanje koncentracije ugljični monoksida i ugljični dioksida u zraku
  • ispitivanje koncentracije kisika i ozona u zraku
  • ispitivanje VOC-a (volatile organic compound)
  • ispitivanje alergena u zraku*
  • impaktno mikrobiološko uzorkovanje zraka*
  • uzimanje briseva površina*
  • određivanje PMV/PPD indexa
  • mapping temperatura, relativne vlage, tlak, CO2, CO, O2, O3
  • ispitivanje koncentracije ukupne i respirabilne prašine uključujući osim masene koncentracije i veličinu čestica izmjerene prašine PM 1, PM 2.5, PM 5 i PM 10 (1-10µm) kvalitativna i kvantitativna analiza zraka
 1. KALIBRACIJA OPREME PREMA normi ISO 17025
  • kalibracija mjerila tlaka u mjernom području od -100 do +100 Pa, te od -5000 do +5000 Pa te od 0.15 do 20 bar-a
  • kalibracija mjerila temperature u mjernom području od -100 do 650°C
  • kalibracija mjerila relativne vlage u mjernom području od 10 do 90% rh
  • kalibracija klimatizacijskih komora
  • kalibracija elektrićnih veličina
  • kalibracija pH mjerila
  • kalibracija mjerila konduktivnosti
 1. ISPITIVANJE KVALITETE TOPLINSKE IZOLACIJE U ZGRADARSTVU
  • Termografsko kvalitativno i kvantitativno snimanje
 2. ISPITIVANJE I BALANSIRANJE PROTOKA VODE GRIJANJA/HLAĐENJA, KORISTEĆI BALANS VENTILE ILI KORISTEČI UZV MJERNI UREĐAJ
 3. VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA
 4. IZRADA ELABORATA ZAŠTITE NA RADU
 5. OBUKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN I ZA ZAŠTITU OD POŽARA
 6. PROCJENA OPASNOSTI I REVIZIJE PROCJENE OPASNOSTI
 7. ISPITIVANJE FIZIKALNIH I KEMIJSKIH ČIMBENIKA
 8. ISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANOM OPASNOSTI

– plinski bojleri,sve vrste kotlovnica, rashladi agregati, dizalice, sve vrste strojeva i uređaja

 1. ISPITIVANJE STATIČKE I DINAMIČKE NOVSIVOSTI DIZALICA, SAJLI, i sl.
 2. ISPITIVANJE BUKE (ZNR-u)
 3. ISPTIVANJE KOMUNALNE BUKE I BUKA OMETANJA TE PROJEKT ZAŠTITE OD BUKE, PROJEKT SANACIJE BUKE I ZVUČNE IZOLACIJE
 4. ISPITIVANJE ZVUČNE IZOLACIJE
 5. ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 1

– (ispitivanje kvalitete električne mreže – padovi napona, osnovni i viši harmonici napona i struje, propadi napona, frekvencija, struje kroz nul-vodič) – mjerenje se vrši kroz vremenski period od sat, dan, tjedan, mjesec)

 1. ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 2

– (otpor izolacije, izjednačenje potencijala, indirektni i direktni napona dodira, ZUDS sklopke, NZU-osigurači, gromobrani, izjednačenje potencijala sa strujom 10 A, podnosivi napon do 2.5 kV izmjenično, odvodna struja)

– ispitivanje telefonskih instalacija i LAN instalacija

 1. ISPITIVANJE KVALITETE (INTENZITETA)RASVJETE (u radnim prostorima, javna rasvjeta, panic rasvjeta)
 2. ISPITIVANJE MIKROKLIMATSKIH PARAMETARA

(temperatura, relativna vlaga, brzina strujanja zraka)

 1. ISPITIVANJE KVALITETE ČIŠĆENJA VENTILACIJSKIH KANALA

(vizualni pregled, mjerenjem protoka zraka, uzimanjem mikrobiološkog uzorka zraka ili briseva

s površine ventilacijskih kanala ili sekcija klima komore)

 1. ISPITIVANJE SKLONIŠTA
  • ispitivanje-atestiranje ventilacije skloništa (za tehnički pregled)
  • tehnička kontrola skloništa
 2. ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFICIRANJE ZGRADA JEDNOSTAVNIH I SLOŽENIH OBJEKATA
 3. MOGUĆNOST PRECIZNOG ISPITIVANJA ISKORISTIVOSTI I TOPLINSKOG/RASHLADNOG UČINA REKUPERATORA (IZMJENJIVAČA TOPLINE) U KLIMA KOMORAMA, RASHLADNIM AGREGATIMA I DRUGIM UREĐAJIMA.
 4. ISPITIVANJE HIDRANATA, ŠPRINKLERA, PROTUPOŽARNIH ZAKLOPKI*
 5. PLANOVI EVAKUACIJA I IZVOĐENJE EVAKUACIJE SA STANOVIŠTA ZAŠTITE OD POŽARA
 6. UZIMANJE BRISEVA S POVRŠINA VENTILACIJSKIH KANALA, UNUTARNJIH SEKCIJA KLIMA KOMORA, ISTRUJNIH OTVORA, REŠETKI, ANEMOSTATA I MIKROBIOLOŠKO IMPAKTNO UZORKOVANJE ZRAKA
 7. ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFICIRANJE JEDNOSTAVNIH I SLOŽENIH OBJEKATA

 

 

RJEŠENJA I OVLAŠTENJA

 • Rješenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske UP/I-116-01/05-04/06, Ur. broj 526-08-05-6 od 17.kolovoza 2005. godine, za obavljanje poslova Zaštite na Radu .
 • Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske UP/I-360-02/14-18/375, Ur. broj 631-04-2-14-3 od Svibnja 2014. godine za provođenje Energetskih Pregleda i Certificiranja jednostavnih i složenih objekata.
 • Položen stručni ispiti i dobiveno ovlaštenje za obavljanje validacijskih radnji i kontrole čistih i ugroženih prostora, OP dvorana i dr., ovlaštenje izdano od – Scottish Society for Contamination Control (S2C2), The Clean Room Testing And Certification Board (CTCB), level Professional
 • Položen stručni ispit kod akreditirane EU ustanove “Irish Cleanroom Society” za izvođenje klasifikacije čistih soba i brojanje lebdećih čestica
 • Međunarodno ovlaštenje za snimanje termografskom kamerom, stupanj I, kao provjera toplinske izolacije, kvalitete elektroinstalacija, itd.
 • Pokrenut postupak za dobivanje akreditacije ISO 17025 u Svibnju 2014. godine, kao ovlaštenog mjeriteljskog laboratorija.
 • Ovlašteni inženjeri strojarstva i elektrotehnike, za projektiranje, nadzor, izvođenje, ispitivanje
 • Ovlašteni inženjeri zaštite na radu te koordinatori I i II gradilišta