Select Page

Mikrobiološki Zaštitni Kabineti skraćeno u Europi poznati kao MSC (Microbiological Safety Cabinet) ili u USA poznati kao BSC (Biological Safety Cabinet).

Ventilirano i filtrirano kučište čija je osnovna funkcija zaštititi OPERATERA, predmeta rada i radnu okolinu od aerosoli koji se generiraju prilikom rukovanja biološkim agensima.

Standardi i norme

–          HR EN 12469:2000  – Biotechnology: Performance criteria for microbiological safety cabinets

–          NSF 49:2008 – Class II (Laminar Flow) Biohazard Cabinetry

–          BS 5726:2005 – Siting of MSC

–          DIN 12980 – Laboratory furniture – Safety Cabinets for handling cytostatic substances

–          HR ISO 14644, Cleanrooms and associated controlled environments Part 1: Classification of air cleanliness

–          HR ISO 14644, Cleanrooms and associated controlled environments Part 2: Specification for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644- Part 1

–          HR ISO 14644, Cleanrooms and associated controlled environments Part 3: Test methods

–          HR ISO 14644, Cleanrooms and associated controlled environments Part 7: Separative devices (clean air hoods, gloveboxes, isolators and mini environments)

Osnovni tipovi Zaštitnih kabineta

Podjela prema normi HRN EN 12469

– klasa I – isključivo zaštita operatera, potpuni odsis zraka, pogodan za rad sa biološkim agensima grupe 1, 2 i 3

MSC - safety class I

– klasa II – zaštita operatera i produkta, recirkulacija zraka, pogodan za rad sa biološkim agensima grupe 1, 2 i 3

MSC - safety class II

– klasa III – potpuno zatvoren radni prostor, pogodan za rad sa biološkim agensima grupe 4

MSC - safety class III.jpg

Podijela prema normi NSF 49

– A1 – sličan klasi sigurnosti II recirkulirajućih zaštitnih kabineta

– A2 – sličan klasi sigurnosti II odsisnih zaštitnih kabineta

– B1 – 30% recirkulacija, 70% odsis zraka sa opcijom HEPA filtera ispod radne površine

– B2 – potpuni odsis

Svi korisnici zaštitnih kabineta bi trebali biti upučeni u:

– adekvatno i neadekvatno korištenje kabineta (kabinet mora biti uključen najmanje 5 minuta prije početka rada, zabranjeno je raditi sa kabinetom pri propuhu unutar laboratorija gdje je MSC smješten, prednja staklena stijena mora biti podešena na visinu od 160 do 250 mm od radne površine, a ruke moraju biti skroz unutar kabineta i bez naglih pokreta)

– način rada kabineta (u normalnom radnom režimu brzina strujanja zraka – downflow mora biti između 0.25 i 0.50 m/s)

– upravljanje radom kabineta i prepoznavanje očitanja indikatora (prepoznati alarme filtera kao i alarme da prednja staklena stijena nije podešena na visinu pri kojoj pruža siguran rad operateru)

– ograničenja upotrebe (zaštitni kabinet klase sigurnosti II, pogodan je za rad sa biološkim agensima grupe 1, 2 i 3)

– kako raditi sigurno u zaštitnom kabinetu

– principi testiranja, validacije i kvalifikacije kabineta IQ (Kvalifikacija Instalacija), OQ (Kvalifikacija Operacija)

Najveće pogreške se dešavaju u prepoznavanju razlika između LAMINAR KABINETA i MIKROBIOLOŠKIH ZAŠTITNIH KABINETA. Laminar kabineti NE pružaju zaštitu operateru, nisu pogodni za rad sa infektivnim biološkim agensima te se kod rada sa njima pruža zaštita od kontaminacije jedino predmetu rada.

Testovi/ Ispitne radnje / Validacijske radnje

01) Ispitivanje brzine i uniformnosti strujanja zraka ispitivanje koje dokazuje da li su brzine strujanja zraka unutar MSC-a u granica definiranim u normi i da li je strujanje zraka na radnu plohu uniformno – test važan za sigurnost uzoraka sa kojima operater radi i uz test integriteta filtera dokazuje sterilnost radnog prostora unutar MSC-a.
02) Ispitivanje čeonih brzina strujanja zraka – ispitivanje brzina i homogenosti strujanja zraka koje MSC usisava kroz prednji radni otvor kroz kojeg operater radi unutar MSC-a.
03) Test integriteta filtera ili tzv. DOP In-situ testispitivanje koje dokazuje nepropusnost filtera za zaštitu uzoraka i filtera za zaštitu okoline i operatera.
03) Dimni test ili test strujanja zraka –  ne dokazuje ništa osim što daje vizalni prikaz strujanja zraka i uniformnosti strujanja zraka na radnu plohu.
04) Brojanje lebdećih čestica – dokazuje jedino klasu čistoće zraka prema GMP, svi MSC-i su proizvedeni kao GMP klase A.
05) KI discus testJedini normirani test u potpunosti ponovljiv kojim se realno može dokazati ZAŠTITNA funkcija Mikrobiološkog Zaštitnog Kabineta u pogledu operatera koji radi sa njime i kojim se dokazuje koliko je operater zaštićen pri radu sa opasnim biološkim agensima. Ni ti jedan drugi test ili ispitivanje ne može dokazati tu funkciju MSC-a i koristi se kod svih MSC-a pri kojima operateri upotrebljavaju opasne biološke, zarazne, toksične, patogene ili druge supstance kao npr. kod rada sa tuberkolozom, virusima, citostaticima, cijanidima, prionima, …, da bi se dokazao stupanj sigurnosti operatera pri radu sa navedenim agensima. Norma proopisuje minimalni stupanj zaštite brojem 1 x 100000

Intervali Ispitivanja/Validacije/Rekvalifikacije Zaštitnih Kabineta određeni su smjernicama, pravilnicima i uz to ih određuje i sam korisnik. U slučaju da je rijeć o zaštitnom kabinetu unutar čistih prostora koji spadaju pod GMP (Dobra Proizvođačka Praksa) tada se svi zaštitni kabineti klasificiraju kao GMP klase A. Zaštitni kabinet klasificiran kao GMP klase A prema HRN ISO 14644 Dio 2, interval ispitivanja je minimalno jednom unutar 6 mjeseci. Ako se zaštitni kabinet nalazi unutar GLP laboratorija, tada se preporukama GLPa i norme HRN EN 12469 kabineti ispituju minimalno jednom unutar 12 mjeseci. U našem slučaju tj. slučaju Republike Hrvatske, postojanje raznih zaštitnih kabineta po bolnicama, institutima i fakultetima unutar raznih neklasificiranih prostora, koji ni ti spadaju pod GMP ni ti pod GLP, ni ti ih korisnik zna definirati čemu spadaju, zbog ne postojanja podzakonskih akta, tj. pravilnika koji definiraju intervale ispitivanja, sam korisnik je odgovoran za intervala ispitivanje i sam korisnik bi trebao biti upoznat sa kojim biološkim agensima radi operater u kabinetima i koji nivo rizika predstavlja taj rad za operatere. Isto tako, bolesti pri radu sa kabinetima definitivno spadaju u profesionalne bolesti vezanih uz rad i one su učestale u zemljama Europe i obično se ne manifestiraju pri radu u kratkom vremenskom razdoblju već u radu na duže vrijeme, od 2 – 5 godina pa na više tako da svaki korisnik mora biti svjestan rizika pri radu sa biološkim agensima unutar (ispravnih ili nesipravnih) zaštitnih kabineta te pri tome sam definirati intervale ispitivanja kao i koje normirane testove želi da se izvedu na njegovome zaštitnom kabinetu a koji trebaju pokazati prije svega sigurnost za operatera pri radu sa biološkim agensima unutar zaštinih kabineta te potom tek, ispravnost kabineta u pogledu svih ostalih funkcija kao. brzine strujanja zraka, uniformnost strujanja zraka, ispravnost filtera, …. Primjer pravilnika iz Velike Britanije, NHS (National Health and Safety) propisao je obavezno ispitivanje MSC-a svakih 6 mjeseci u pogledu sigurnosti operatera tj. određivanja zaštitnog faktora operatera svakoj ustanovi koja koristi Mikrobiološke Zaštitne Kabinete. Pri tome korisnik mora biti svjestan da sva oprema kojom se testira kabinet mora biti umjerena i redovito umjeravana, da ispitivanje provode ovlaštene i neovisne ustanove te stručne i tehnički osposobljene osobe sa znanjem kojeg mogu dokazati i školovanjem i višegodišnjim iskustvom.

SERVIS I ODRŽAVANJE MIKROBIOLOŠKIH ZAŠTITNIH KABINETA

Najveće zablude u pogledu servisa i održavanja zaštitnih kabineta su te da servisa i održavanja u biti NEMA te ga ne treba periodički izvoditi jer se nema što izvoditi. Sam uređaj je klasično ventilirano kučište koje obično ima jedan ili dva frekventno kontrolirana ventilatora sa direktnim pogonom, koji se vode preko jedne ili dviju ugrađenih sondi brzina strujanja zraka, te ima jedan, dva ili tri ugrađena apsolutna filtera klase H14 koja se mijenjaju ovisno o ispravnosti ili starosti. Na njemu se nema što pokvariti osim eventualno motor dizanja i spuštanja prednjeg zaštitnog stakla ili se može pokvariti motor ventilatora, ali pri jednom ili drugom kvaru MSC je strogo zabranjeno i nesigurno koristiti.  Servis se izvodi jedino u slučaju nastupa kvara, i pri tome treba voditi računa da se nakon servisa obavezno mora izvesti validacija kabineta neovisno kada je izvedena validacija prije samog kvara. Isto tako validaciju treba ponoviti osim u slučaju servisa i u slučaju premiještanja kabineta na bilo koju drugu poziciju od one na kojoj je validiran zadnji put. Svaki oblik servisa koji obuhvaća neko godišnje održavanje MSC je čist gubitak vremena i novaca.

Najčešće pitanje kod servisa i održavanja kabineta je koliko se često moraju mijenjati aposlutni filteri. Nema pravila, već bi svaki korisnik trebao definirati intervale ispitivanja i zamijene filtera SOP (Standard Operation Procedure). Uobičajeno je testiranje integriteta filtera najmanje jednom godišnje ili dva puta godišnje kod MSC-a pod GMP-om. Ako je MSC smješten unutar klasificiranog tj. čistog prostora trajnost filtera može biti 7 godina pa i dulje.
Obično farmaceutske firme u SOPu definiraju da se filteri mijenjaju prema tri metode:

– u slučaju pada filtera ne testu integriteta filtera tzv. DOP In-situ testu ili Volumetrijskom testu

– u slučaju alarma zasičenja filtera (ovisno na koju je vrijednost presostat zasičenja filtera ili razlike tlaka na filteru podešen)

– minimalno svakih 5 ili 7 godina

Ono što je važno pri zamijeni apsolutnih filtera je, tko će to raditi? Svaki korisnik pošto je upućen koje biološke agense koristi pri radu sa kabinetom mora biti svjestan rizika za kontaminacijom prostora i ljudstva ako se zamijena filtera vrši a da dekontaminacija MSC-a nije izvedena. Isto tako, preporuka je da zamijenu filtera rade stručne osobe firmi koje su ovlaštene ili proizvođači opreme, te isto tako dekontaminaciju MSC-a trebaju provoditi stručne osobe i firme sa opremom za praćenje kvalitete zraka tijekom dekontaminacije bilo formalinom ili vodik-peroksidom tako da se osigura sigurnost kako serviseru tako i osobama koje rade na tim radnim pozicijama i u bliskoj okolini. Da bi se validirao njihov rad nakon zamijene aposlutnih filtera, nije preporuka korisniku da iste osobe izvode i validaciju kabineta, jer tu dolazi do sukoba interesa, već bi validaciju trebala izvoditi neovisna stručno osposobljena osoba koja zastupa interes samog korisnika i struke.

POZICIONIRANJE MIKROBIOLOŠKIH ZAŠTITNIH KABINETA U PROSTORU
(sukladno BS5726:2005 – Sitting of MSC)

 

Positioning pic.1   Positioning pic.2   Positioning pic.3

DEKONTAMINACIJA MIKROBIOLOŠKIH ZAŠTITNIH KABINETA

Dekontaminacija ili fumigacija se koristi u slijedećim slučajevima:
– prije izvođenja bilo kojeg servisa ili pristupa unutrašnjosti MSC-a koja je kontaminirana
– prije zamijene postojećih filtera sa novim filterima tj. prije pristupanju u unujtrašnjost kabineta
– kada se značajno mijenja proces rada tj. kada se mijenja rizik od biološkog agensa (zamjena biološkog agensa)

Može se provoditi parama formaldehida i vodik peroksidom. Smije ju provoditi samo kompetentna osoba uz obavezno praćenje bilo formaldehida ili vodik-peroksida unutar prostora gdje se nalazi MSC tijekom izvođenja dekontaminacije radi zaštite servisera, osoblja koje rade u tim prostorima i okoline, jer ne treba zaboraviti da je formaldehid kancoregen (GVI 2 ppm), toksičan, nadražljiv i određenim situacijama eksplozivan plin, dok je vodik-peroksid ekološki prihvaljtiviji i ima brzu razgradnju na vodu i kisik, s tim da je i dalje izuzetno opasan po zdravlje te nadražljiv plin za dišne sustave.

Primjer fumigacije formaldehidom
Fumigacija jednog MSCa npr. formaldehidom se izvodi da se barem 60 ml formalina po  jednom m3 unutrašnjeg prostora mikrobiološkog zaštitnog kabineta unese parom. Penetracija formaldehida je vrlo otežana i njezina efikasnost prodiranja  je određena temperaturom i relativnom vlagom zraka, te je puno efektniji na temperaturama iznad 20ºC i iznad 65% relativne vlage. Osoba koja izvodi dekontaminaciju mora biti propisno odjevena i zaštičena zaštitnom opremom te paralelno mjeriti koncentraciju formaldehida u prostoru. Cijeli kabinet prilikom izvođenja dekontaminacije mora biti u potpunosti zrako-tijesno zabrtvljen, prekriven zrako-nepropusnim najlonom koji je uz sve rubove kabineta učvršćen sa duct-trakom. Potom se uključuje prvo generator formaldehida i nakon cca 10-tak minuta njegova rada se uključuju ventilatori kabineta u trajanju od cca 5…10 sekundi, uz par ponavljanja te radnje, tako da se pare formaldehida penetriraju u sve dijelove unutrašnjosti kabineta tijekom dva sata fumigiranja. Nakon završetka rada generatora pare formaldehida potrebno je ponovo uključiti ventilatore MSC-a na cca 5…10 sekundi. Treba na kraju voditi računa da je potrebno tako fumigiran kabinet ostaviti barem 6 sati na djelovanju para formaldehida za eliminaciju bioloških agensa koji su bili korišteni, tako da je izvođenje dekontaminacije najbolje izvoditi preko noći. Nakon tog perioda potrebno je skinuti sve brtve i najlone sa kabineta i pustiti ventilatore  MSCa da rade neko vrijeme da se eliminiraju pare formaldehida prije pristupa servisu ili zamijeni filtera unutar MSC-a. Problem je što većina MSC-a nema izveden zaseban odsis zraka iz prostora već se otpadni zrak preko HEPA filtera ponovo ubacuje u radni prostor gdje se nalazi sam MSC. Kod izvedbe MSC-a sa recirkulacijom zraka u radne prostore, potrebno je preko fleksibilnog kanalnog razvoda spojiti ih neko vrijeme da odvode otpadni zrak u okolinu i tek nakon svih gore navedenih radnji može se pristupiti servisu ili zamijeni filtera unutar MSC-a. Trajanje procesa fumigacije kako se vidi ni ti je jednostavno ni ti kratko, te je nužnost da taj proces provodi stručna i odgovorna osoba, nužna.

 

Korištena literatura:

– HRN EN 12469:2000  – Biotechnology: Performance criteria for microbiological safety cabinets

– Course notes of Academy for Cleanroom Testing