Select Page

Umjeravanje

Kao akreditirani umjerni laboratorij akreditiran od strane HAA – Hrvatske Akreditacijske Agencije prema i u skladu sa HRN EN ISO/IEC 17025:2007 izvodimo slijedeća umjeravanja u prostorima laboratorija ili In-situ, tj. na terenu kod korisnika:

– mjerila temperature – u mjernom području -30ºC do +160ºC sa najboljom mjernom nesigurnosti od 0.15ºC.
– umjeravanje u uljnoj kupki
– umjeravanje u uljnom umetku
– umjeravanje u suhom bloku
– umjeravanje u klimatskoj komori
– umjeravanje otporničkih termometara (samo u laboratoriju) sa mjernom nesigurnosti od 0.06ºC
– umjeravanje u trojnoj točki vode (samo u laboratoriju) sa mjernom nesigurnosti od 0.018ºC
– umjeravanje termičkih ili suhih blok kalibratora (samo u laboratoriju) sa mjernom nesigurnosti od 0.15ºC

– mjerila relativne vlage, točke rosišta u području 10% do 90%RH sa najboljom mjernom nesigurnosti od 1.5% i 2.2% korištenjem kao reference rashlađeno ogledalo ‘chilled mirror’.

– mjerila diferencijalnog tlaka – za mjerno područje -100 …+100 Pa, i -1500…+1500 Pa sa najboljom mjernom nesigurnosti od 0.6 Pa i -5000 … +5000 Pa sa najboljom mjernom nesigurnosti od 1.5 Pa, te u području od -20 do 20 bar-a sa mjernom nesigurnosti od 3 mbar-a.

– klimatizacijske komore (umjeravanje inkubatora, termostata, rashladnih komora, frižidera, ledenica, skladišta, autoklava, …) u mjernom području od -40…140ºC sa mjernom nesigurnosti od 0.1…0.4ºC i 3%RH

Korisnik koji vrši umjeravanje kod akreditiranih firmi koje rade sukladno akreditiranom postupku, ima pravo na zahtjev dobiti na uvid kompletan proces umjeravanja, raw data podatke u koliko postoji mogućnost njihovog memoriranja te mjerila koje se umjeravalo uz proračun mjerene nesigurnosti te potvrdu umjeravanja i zapisnik umjeravanja.

Svi naši podaci o točnosti, mjernom području i mjernim nesigurnostima nalaze se na web stranicama Hrvatske Akreditacijske Agencije
http://www.akreditacija.hr/registar, te u tražilici upisati naziv firme.