Select Page

Mikrobiološki Zaštitni Kabinet, klase sigurnosti II  (Microbiological Safety Cabinet ili Biological Safety Cabinet) svoj naziv nosi prvenstveno da bi osigurao zaštitu čovjeka koji radi sa kabinetom tj. operatera, i sam MSC pri tome mora pružati sigurnost operateru da svoj posao odradi sigurno bez mogućnosti kontaminiranja samog sebe pri radu sa opasnim biološkim tvarima. Najvažnija je činjenica da sam operter mora poznavati prirodu svog posla, tvari i supstance sa kojima radi i njihovu opasnost po sebe i okolinu pri radu sa njima, te isto tako mora znati koji oblik zaštite bi mu MSC klase sigurnosti II trebao osigurati. MSC ili BSC klase sigurnosti II mora u potpunosti osigurati zaštitu operatera i okoline pri radu sa najopasnijim biološkim agensima i jedini je problem kako to ispitivanjem dokazati. Uobičajeni validacijski normirani testovi prema normi HRN EN 12469:200 koji se izvode kod kvalifikacije ili rekvalifikacije MSC-a su:
01) Ispitivanje brzine i uniformnosti strujanja zraka ispitivanje koje dokazuje da li su brzine strujanja zraka unutar MSC-a u granica definiranim u normi i da li je strujanje zraka na radnu plohu uniformno – test važan za sigurnost uzoraka sa kojima operater radi i uz test integriteta filtera dokazuje sterilnost prostora unutar MSC-a.
02) Ispitivanje čeonih brzina strujanja zraka – ispitivanje brzina i homogenosti strujanja zraka koje MSC usisava kroz prednji radni otvor kroz kojeg operater radi unutar MSC-a.
03) Test integriteta filtera ili tzv. DOP In-situ testispitivanje koje dokazuje nepropusnost filtera za zaštitu uzoraka i filtera za zaštitu okoline i operatera.
03) Dimni test ili test strujanja zraka –  ne dokazuje ništa osim što daje vizalni prikaz strujanja zraka i uniformnosti strujanja zraka na radnu plohu.
04) Brojanje lebdećih čestica – dokazuje jedino klasu čistoće zraka prema GMP, svi MSC-i moraju biti proizvedeni kao GMP klase A.
05) KI discus testJedini normirani test u potpunosti ponovljiv kojim se realno može dokazati ZAŠTITNA funkcija Mikrobiološkog Zaštitnog Kabineta u pogledu operatera koji radi sa njime i kojim se dokazuje koliko je operater zaštićen pri radu sa opasnim biološkim agensima. Ni ti jedan drugi test ili ispitivanje ne može dokazati tu funkciju MSC-a i koristi se kod svih MSC-a pri kojima operateri upotrebljavaju opasne biološke, zarazne, toksične, patogene ili druge supstance kao npr kod rada sa. tuberkolozom, virusima, citostaticima, cijanidima, prionima, …, da bi se dokazao stupanj sigurnosti operatera pri radu sa navedenim agensima. Norma proopisuje minimalni stupanj zaštite u pogledu broja 1 x 100000

Galerija fotografija:

KI discus MSC-a koji je pao na testu       Ki discus MSC-a koji je                              Validacija MSC-a
– Izuzetno loši rezultati                               prošao na testu

KI discus test - loši rezultati                     Result of KI discus - MSC passed                      Validacija MSC-a